УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0036-C01 „ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА – ОБЩИНА ТЕТЕВЕН”

ъгласно сключен Договор BG05M9OP001-2.004-0036от 03.08.2016г.

между Община Тетевен и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция ”Европейски фондове, международни програми и проекти”  стартира Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на „Услуги за ранно детско развитие от Общностен център за деца и семейства – Тетевен” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

Община Тетевен информира, че във връзка с необходимост от реализиране и пхредоставяне на качествени социални услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0036-C01 „Общностен център за деца и семейства – община Тетевен“ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА

ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ/ЕКСПЕРТИ В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА – ОБЩИНА ТЕТЕВЕН:

 1. Логопед;
 2. Социален работник;
 3. Рехабилитатор;
 4. Психолог;
 5. Медицинска сестра;

Изисквания към кандидатите:

Основните изисквания за заемане на длъжностите и отговорности по позиции са определени, както следва:

Минимална степен на образование – Висше. Логопедия.

Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност, способност да планира работата си.

Минимална степен на образование – Бакалавър.  Социални и хуманитарни дейности.

Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност, способност да планира работата си.

 • 1 бр.

Минимална степен на образование – Бакалавър. Рехабилитация.

Доказан професионален опит.

Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност, способност да планира работата си.

Минимална степен на образование –  Магистър. Психология.

Доказан опит при работа с деца с увреждания, при работа с уязвимите общности. Придобит опит при работа по проекти.

Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност, способност да планира работата си.

комуникативност, лоялност, работа с екип, способност да планира работата си.

Минимална степен на образование – Бакалавър. Медицинска сестра.

Доказан професионален опит.

Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност, способност да планира работата си.

Договори ще бъдат сключвани в съответствие с националното законодателство при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудов или граждански договор се определя, съгласно изискванията на Проект „Общностен център за деца и семейства – община Тетевен“- Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0036-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора, са:
 • Заявление за кандидатстване – Приложение  № 1  изтегли от тук
 • Автобиография – Приложение № 2 изтегли от тук
 • Декларация – Приложение № 3 изтегли от тук
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации /за длъжностите, за които е приложимо, съобразно изискванията/.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, служебна книжка, договор и др.).
 1. Проверка на представените документи
 • До следващо участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
 • Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Тетевен.
 • В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
 1.  Провеждане на интервю
 • Интервюто се провежда от комисия, назначена от Кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионални и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
 • След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати.
 • Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се връчва лично или се изпраща на допуснатите кандидати с обратна разписка.

Интервюто се провежда в тридневен срок от крайната дата за прием на документите. Резултатите се обявяват на следващия ден след провеждане на интервюто.

 1. Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат в Общинска администрация – Тетевен, пл. „Сава Младенов” №9 от 09.00 ч.  до 16.00 ч. до 16.02.2018г. в информационния център на Община Тетевен

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения краен срок.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Тетевен.

Подробна информация за проекта – виж тук

Технически задания /експерти, специалисти/ Характеристики на длъжността /екип/  – виж тук

Процедура за подбор – виж тук

Допълнителна информация на тел. 0886 60 66 98

Бранимира Павлова – ръководител проект

Източник: teteven.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 273 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *