ТРЕТА СЪДЕБНА ИНСТАНЦИЯ ОБЯВИ РЪКОВОДСТВОТО НА ЧИТАЛИЩЕ СЪГЛАСИЕ ТЕТЕВЕН ЗА НЕЛЕГИТИМНО

С Решение № 238 от 17.09.2018 г. Великотърноският апелативен съд е потвърдил изцяло Решение от 31.07.2018 г. на Окръжен съд Ловеч относно отказа на Агенция по вписванията да регистрира новото читалищно настоятелство на НЧ Съгласие 1869 гр. Тетевен (пълният текст на Решението е приложен към материала). Както по-рано Ви уведомихме, с Отказ № 20180704112123 от 13.07.2018 г. Агенция по вписванията е отказала да впише новото читалищно настоятелство на НЧ Съгласие 1869 поради съществени пороци при провеждане на общото събрание за избора му, като с Решение от 31.07.2018 г. Окръжен съд Ловеч е потвърдил. Отказът е издаден по подадено искане за регистрация от преизбраните председател и член на читалищното настоятелство Димчо Николов Диков и Иван Романов Цветков. При постановяване на отказа си, Агенция по вписванията е констатирала, че заявителите Димчо Диков и Иван Цветков са предоставили списък на поканените и присъствали членове на общото събрание, от който става ясно, че за събранието не са уведомени почти половината от редовните членове на Народно читалище Съгласие 1869. Поради тази причина Агенция по вписванията е отказала да впише на практика нелегитимното читалищно настоятелство, избрано с гласовете на по-малко от 1/3 от членовете на общото събрание. Самият председател Диков е бил преизбран само с 4 гласа разлика от други претендент Татяна Миндевска, въпреки липсата на голяма част от членовете на общото събрание. Съдът изцяло е възприел мотивите на Агенция по вписванията, като при проверка на документите дори е установил, че вписаните като поканени за общото събрани лица не са уведомени в законоустановения за това седмодневен срок преди провеждане на събранието, с което процедурата е изцяло опорочена.

Нещо повече, от излязлото преди няколко дни решение на Великотърноски апелативен съд става ясно, че заявителите са предоставили допълнително пред съда антидатирани декларации от част от членове на общото събрание с дати 06.08.2018 г. и 11.08.2018 г., много след датата на провеждане на самото общо събрание 18.04.2018 г. Съдът е приел, че „тези „клетвени декларации” по естеството си са документ, притежаващ единствено формална доказателствена сила по смисъла на чл. 180 от ГПК, т. е. съставлява доказателство, че подписалото я лице е направило такова изявление, но същото няма удостоверително значение, въз основа на което да се приеме, че съдържанието на показанията съответства на действителността.“ Необсъден е останал въпроса дали подобни действия от страна на заявителите следва да са предмет на прокурорска проверка за наличие на състав от НК.

Както по-рано Ви информирахме, отказът на Агенция по вписванията трябваше да доведе до незабавно свикване на ново общо събрание за избор на легитимно читалищно настоятелство и председател, в противен случай поставя под сериозно съмнение реализирането на един от големите инфраструктурни проекти в община Тетевен Избор на изпълнител за извършване СМР на обект Ремонт на Народно читалище Съгласие 1869 гр. Тетевен“ на стойност 296 303.59 лв. без ДДС. Бенефициент по този проект е самото Народно читалище Съгласие 1869, което за да усвои европейските средства, трябва да има легитимно представителство, вписано в Агенция по вписванията.

Въпреки това от текста на решението на съда става ясно, че жалбоподателите продължават да не свикват ново легитимно общо събрание, а да обжалват отказа, като са представили въпросните „клетвени декларации“. Това от своя страна е довело до нови близо два месеца забавяне, през които читалището продължава да е без легитимно представителство, въпреки че е бенефициент по проект за близо 300 000 лева.

 

 Р Е Ш Е Н И Е

                                                                                                                     № 238

 

 гр. Велико Търново, 17.09.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД в закрито заседание на седемнадесети септември, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНЕВ

                                                               ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА ДАСКАЛОВА

                                                                                  ЕМАНУИЛ ЕРЕМИЕВ              

                                    

като разгледа докладваното от съдия ЯНЕВ в. т. д. № 268/2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4 от ЗТР.

С Решение № 75/31.07.2018 г. по т. д. № 59/2018 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч е потвърден отказ № 20180704112123/13.07.2018 г. на длъжностно лице по регистрация към А. по вписванията, постановен по заявление Вх. № 2* от 04.07.2018 г., подадено от НЧ „Съгласие 1869”, ЕИК 000282852, със седалище и адрес на управление: гр. Т., пл. „С” № 3, чрез Д. Н. Д. и И. Р. Ц. , за вписване промяна в персоналния състав на настоятелството и проверителната комисия на читалището.

В законния срок е постъпила жалба от Народно читалище „Съгласие 1869 г.”, гр. Т., представлявано от Д. Н. Д. и И. Р. Ц. против Решение № 75/31.07.2018 г. по т. д. № 59/2018 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч.

В същата се прави оплакване, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че съгласно мотивите на атакувания съдебен акт към подадените документи за извършване на вписването не били приложени данни относно получаването или връчването на покана за свикване на общо събрание не по-късно от 7 дни преди датата на провеждане му, поради което се представят декларации от членовете на Народно читалище „Съгласие 1869 г.”, гр. Т., които удостоверяват факта на връчване на поканата в срок. Излагат се съображения oтносно момента на узнаване на датата за провеждане на общото събрание от някои от членовете на читалището.

Претендира да се отмени първоинстанционното решение, с което е потвърден отказът на длъжностното лице по регистрация към А. по вписванията и даване на задължителни указания на А. по вписванията за извършване на исканото вписване.

Апелативен съд – Велико Търново, след като разгледа жалбата, прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, провери правилността на обжалваното решение, съобразно правомощията си, приема за установено следното:

Въззивната жалба е допустима – подадена в срока по чл. 275, ал. 1 от ГПК; от страна, която има право и интерес от обжалване; срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по делото е започнало със заявление А17, Вх. № 2* от 04.07.2018 г., до А. по вписванията – Търговски регистър, по партидата на НЧ „Съгласие 1869”, гр. Т., с което се иска вписване на промяна в персоналния състав на настоятелството и проверителната комисия на читалището. Към заявлението са приложени: 1) протокол от отчетно изборно събрание на читалището от 18.04.2018 г.; 2) протокол от заседания на настоятелството от 26.04.2018 г.; 3) пълномощно от Д. Д. ; 4) покана за свикване на редовно общо отчетно-изборно събрание на читалището; 5) обява за свикване на редовно общо отчетно-изборно събрание на читалището; 6) списък на членовете на читалището, поканени и присъствали на събранието от 18.04.2018 г.; 7) свидетелства за съдимост; 8) декларации по чл. 18, ал. 2 и ч. 19 от Закона за народните читалища (ЗНЧ) на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и на проверителната комисия на настоятелството; 9) спесименти за представляващ.

След като е извършило обстоятелствена проверка по реда на чл. 21 от ЗТРРЮЛНЦ, длъжностното лице по регистрация е отказало да извърши вписване, тъй като е приело, че към заявлението не се представя актуален списък на членовете на читалището, имащи право на глас, заверен от представляващия съгласно чл. 33ф, т. 4 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Длъжностното лице е установило и че видно от приложения „Списък на членове – поканени и присъстващи на събранието от 18.04.2018 г.”, за общото събрание не са поканени всички членове. Към заявлението е приложена покана, но не и доказателства за изпълнение на изискването по чл. 15, ал. 2, изр. 2 от ЗНЧ, съответно чл. 16, ал. 5 от Устава на читалището, затова че поканата трябва да е получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждане на общото събрание. Също така длъжностното лице по регистрация е посочило, че не е представен и нотариално заверен образец от валидния печат на читалището съгласно чл. 33ф, т. 6 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

С Решение № 75/31.07.2018 г., постановено по т.д. № 59/2018 год. по описа на Окръжен съд – Ловеч е потвърден постановеният Отказ № 20180704112123/13.07.2018 г. на длъжностно лице по регистрация към А. по вписванията, постановен по заявление вх. № 2* от 04.07.2018 г., подадено от НЧ „Съгласие 1869”, гр. Т.. В мотивите си първостепенният съд е приел, че приложените към заявлението документи не установяват получаване или връчване на поканата не по-късно от 7 дни преди провеждане на събранието, тъй като в нито един от тях не е налице удостоверяване на деня (датата), на която всеки един от поканените членове на читалището е получил или му е връчена поканата. Съдът е посочил, че в случая не се касае за непълнота на приложенията по смисъла на чл. 22, ал. 5, изр. 1 от ЗТР, защото документните са приложени към заявлението и заявителят се позовава на тях, поради което на заявителя не би могло да се дават указания за отстраняване нередовност на заявлението.

При тези данни от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Длъжностното лице по регистрацията правилно е констатирало, че от заявителя не се представят доказателства за спазване изискванията за свикване на общото събрание, доколкото към заявлението не са приложени доказателства за изпълнение на изискването по чл. 15, ал. 2, изр. 2 от ЗНЧ, съответно чл. 16, ал. 5 от Устава на читалището, затова че поканата трябва да е получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждане на общото събрание. Не са приложени и нотариално заверен образец от валидния печат на читалището съгласно чл. 33ф, т. 6 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и актуален списък на членовете на читалището, имащи право на глас, заверен от представляващия съгласно чл. 33ф, т. 4 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г.

Правилно първоинстанционният съд е посочил, че нито към подаденото заявление А17, нито към подадената жалба срещу постановения отказ са приложени доказателства за получаване или връчване на поканата не по-късно от 7 дни преди провеждане на общото събрание, а в приложения към заявлението списък на поканените и присъстващите на събранието членове са налични само техните подписи за поканени и за присъствали на събранието. Правилен е и изводът, че в случая е неприложима разпоредбата на чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, тъй като не се касае за непълнота на приложенията по смисъла на чл. 22, ал. 5, изр. 1 от ЗТР.

С оглед на изложеното, настоящият състав на Апелативен съд – Велико Търново споделя изложените доводи от първоинстанционния съд и счита, че не е необходимо да ги преповтаря.

Настоящият въззивен състав следва обаче да обсъди обстоятелството, че към въззивната жалба, предмет на разглеждане в настоящото производство са представени заверени копия на декларации от членове на Народно читалище „Съгласие 1869 г.”, гр. Т., които удостоверяват факта на връчване на поканата в срок. Видно от представените декларации, същите са датирани за времето от 06.08.2018 г. до 11.08.2018 г., поради което може да се направи извод, че декларациите са изготвени с оглед провеждането на въззивното производство по делото и тяхното представяне едва в този етап на процеса не може да санира пропускът да бъдат представени пред длъжностното лице по регистрацията. Единствено от компетентността на последния е правомощието да извърши проверка на представените документи в рамките на обхвата на проверката по чл. 21 от ЗТРРЮЛНЦ, а от компетентността на съда е да извърши контрол върху посочената проверка.

На следващо място така представените „клетвени декларации” по естеството си са документ, притежаващ единствено формална доказателствена сила по смисъла на чл. 180 от ГПК, т. е. съставлява доказателство, че подписалото я лице е направило такова изявление, но същото няма удостоверително значение, въз основа на което да се приеме, че съдържанието на показанията съответства на действителността.

Горните съображения мотивират съдът да приеме депозираната жалба за неоснователна и да приеме, че следва да се потвърди като правилно и законосъобразно обжалваното Решение № 75/31.07.2018 г. по т. д. № 59/2018 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч, с което е потвърден отказ № 20180704112123/13.07.2018 г. на длъжностно лице по регистрация към А. по вписванията, постановен по заявление вх. № 2* от 04.07.2018 г., подадено от НЧ „Съгласие 1869”, с ЕИК 000282852, със седалище и адрес на управление: гр. Т., пл. „С” № 3, чрез Д. Н. Д. , за вписване промяна в персоналния състав на настоятелството и проверителната комисия на читалището.

По изложените съображения, Апелативен съд Велико Търново

 

                                                                                                        Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 75/31.07.2018 г. по т. д. № 59/2018 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч, с което е потвърден отказ № 20180704112123/13.07.2018 г. на длъжностно лице по регистрация към А. по вписванията, постановен по заявление вх. № 2* от 04.07.2018 г., подадено от НЧ „Съгласие 1869”, с ЕИК 000282852, със седалище и адрес на управление: гр. Т., пл. „С” № 3, чрез Д. Н. Д. и И. Р. Ц. , за вписване промяна в персоналния състав на настоятелството и проверителната комисия на читалището.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1.

2.

 

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 907 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *