ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН мандат 2019г.-2023г. НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БСП

I. Осигуряване на качествени административни, социални и здравни услуги.

1.1 Мерки за борба с демографската криза:
• Увеличаване на еднократната помощ за новородено от 200 лв. на 1000 лв. (2020г.-2021г.)
• Отпускане на еднократна помощ от 200 лв. за първокласник (2020г.)
• Безплатни детски градини и ясли в Община Тетевен.(2020-2022г.)
1.2 Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на услугите.
• Разширяване обхвата на услугата „Домашен социален патронаж“ в селата: Галата, Български Извор, Градежница, Глогово, Голям извор и Малка желязна. (2020г.)
• Разширяване обхвата на услугата „Личен асистент“ в малките населени места. (2020г.)
• Подпомагане на съществуващите клубове на пенсионерите и откриване на нови в населените места. (2020г.-2023г.)
• Социално включване на рискови групи чрез включване на безработни лица в програми за обучение и заетост. (2020-2023 г.)
1.3 Здравеопазване-качество и достъпност.
• Запазване, стабилизиране и развити на общинската болница.
• Привличане на нови медицински кадри чрез стипендиантски програми.
• Закупуване на съвременно медицинско оборудване.
• Осигуряване на медицински специалисти в големите училища.
• Подкрепа за медицинските практики в малките населени места.
• Подобряване на услугата спешна медицинска помощ.
1.4 Администрация в помощ на хората и инвеститорите.
• Намаляване на данъците и таксите. (2020г.-2023г.)
• Създаване на преференциален пакет „Инвестирай в Тетевен“ за срок от 5-години – редуцирани данъци и такси за нови инвеститори, откриващи над 50 работни места на територията на общината (2020-2023 г.).
• Усъвършенстване на Комплексното административно обслужване и развитие на електронните услуги.(2020г.-2023г.)
• Усъвършенстване на дигитализацията в общинската администрация (2020г.-2023г.)
• Пряко участие на хората в местното самоуправление с иницииране на местни референдуми по важни за местната общност въпроси. (2020г.-2023г.)
• Осигуряване на достъп на жителите на община Тетевен до всички отдели на общинска администрация. (2019г.-2023г.)
• Публично отваряне на обществените поръчки с цел намаляване на корупционните практики.
• Повече нови технологии и иновации в работата на общинска администрация.

II. Подобряване на инфраструктурата на Община Тетевен.

2.1 Водата, без която не можем.
• Проучване и обозначаване на всички водоизточници за питейна вода, намиращи се на територията на Община Тетевен. (2020г.-2023г.)
• Изграждане на нова и модернизиране на старата водопреносна мрежа и канализация.(2020г.- 2023г.)
• Пускане в действие на пречиствателните станции .(2020-2023 г.)
• Проучване за финансиране на пречиствателна станция за отпадни води в с. Галата (2019г.-2023г.)
• Проучване възможностите за изграждане на „Водно огледало“ в гр. Тетевен. (2020г.-2023г.)

2.2 Пътна инфраструктура.
• Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, тротоари, пешеходни зони в селищата на общината. (2020г.-2023г.)
• Разширяване обхвата и цялостна подмяна на уличното осветление на територията на Община Тетевен с по-ефективно. (2020г.-2021г.)
• Изграждане на велоалеи. (2021г.-2023г.)
• Поддръжка и модернизация на мостовите съоръжения на територията на Община Тетевен. (2020г.-2023г.)

2.3 Туристическа инфраструктура
• Изграждане на нови и поддържане на съществуващите екопътеки. (2020г.-2023г.)
• Изграждане на погледни места в атрактивни за района местности. (2021г.-2023г.)
• Атрактивно осветяване на културно-исторически обекти. (2020г.-2021г.)
• Проучване възможностите за изграждане на сезонна ледена пързалка. (2020-2021г.)
• Изграждане на трасета за планинско колоездене. (2021г.-2023г.).
• Проучване възможностите за изграждане на градски парк.(2020г.-2023г.)
• Проучване възможността за създаване на публично частни партньорства за реализирането на мащабни туристически проекти.(Лифтове, Ски Съоръжения и др.) (2020г.-2023г.)
• Рехабилитация на пътя „Предела“(Голям Извор) – Гложенски манастир. (2021г.-2023г.)
• Проучване за изграждане на пещера „ Моровица“, като туристически обект. (2021г.)
• Изграждане на обозначителни табели и места за отдих по туристическите маршрути. (2020г.-2023г.)

2.4 Спортна инфраструктура
• Подобряване на спортната инфраструктура в Община Тетевен.(Стадионите в населените места) (2021г.-2023г.)
• Изграждане на обособени спортни пространства за масов спорт и нови детски площадки за игра и отдих. (2020г.-2023г.)
• Развитие и подпомагане на действащите спортни клубове (2020-2023г.).
• Проучване за финансиране по европейски програми за рехабилитация и модернизация на „Долната зала“ в гр. Тетевен. (2020г.-2023г.)

III. Развитие на икономиката в Община Тетевен

3.1 Проектиране и изграждане на индустриален парк в местността „Боаза“ с цел привличане на нови инвеститори, чрез които да се създаде конкурентна среда на работния пазар в следствие, на което да се повишат заплатите на населението. (2020г.-2023г.)

3.2 Мерки за развитие на туризма:

• Изготвяне на стратегия за развитие на туризма в община Тетевен съвместно с представители на сектора и туристически агенции. (2020г.)
• Развитие и популяризиране на културно-историческия туризъм. (2020г.-2023г.)
• Организиране на иновативни рекламни кампании и подкрепа на събития за популяризиране на региона. (2020г.-2023г.)
• Организиране на културни и спортни събития с местно, национално и международно значение, които да допринасят за развитието на туризма. (2020г.-2023г.)
• Преференциални такси и срокове за проектиране на нови туристически обекти. (2020г.)

3.3 Създаване на общинска строителна фирма. (2020г.-2021г.)

3.4 Създаване на общински финансов фонд за строително-монтажни дейности на стопански принцип и проектно финансиране (2020г.-2023г.).

3.5 Създаване на общинско горско дърводобивно предприятие.(2020г.-2021г.)

3.6 Ефективно управление на общинската собственост и прекратяване на масовата продажба на общински терени.(2019г.-2020г.)
3.7 Повишаване на ефективността на Консултативния съвет за икономическо развитие на Община Тетевен за откриване на важни за общината проблеми и предлагане на възможни решения. (2020г.-2023 г.)
3.8 Създаване на регистър на свободните терени общинска собственост, земеделски земи и сграден фонд, с цел максимално използване на потенциала им. (2020г.)

IV. Екология – грижа за екоравновесието.

4.1 Нов метод на управление на сметопочистване, сметосъбиране, озеленяване и осветление на Община Тетевен. (2020г.-2023г.)
4.2 Периодични измервания за качеството на питейната вода и въздуха.
4.3 Поддръжка на речните корита на територията на Община Тетевен. (2020г.-2023г.)
4.4 Засилване на контрола за изпълнение на залесителните програми.(2020г.-2023г.)
4.5 Поемане на контрола върху претоварна станция за битови отпадъци – Гложене.
4.6 Ликвидиране на нерегламентираните сметища на територията на общината. Въвеждане на строги санкции за нарушителите.(2020г.-2023г.)

V. Образование.

5.1 Създаване на финансов фонд за педагогически кадри, получаване на общинска стипендия срещу ангажимент за завръщане в Община Тетевен (2020г.)
5.2 Създаване на извънкласни групи с различна насоченост – спорт, занаят, военно обучение и образование (2020-2023г.).
5.3 Подпомагане на училища и читалища за кандидатстване по европейски проекти.(2020г.-2023г.)
5.4 Създаване и финансиране на общински спортни клубове.(2021г.-2023г.)
5.5 Финансово и експертно подпомагане на училищата за ремонт, оборудване и нови дейности.(2020г.-2023г.)
5.6 Съфинансиране от общината на ученическото хранене. (2021-2023г.)

VI. Култура и духовност.

6.1 Възстановяване, опазване и развитие на местни традиции и обичаи в областта на фолклора, местните занаяти, на обредните традиции и ритуали.(2020г.-2023г.)
6.2 Организиране на ежеседмично лятно кино.(2020г.-2023г.)
6.3 Възстановяване на Тетевенския духов оркестър.(2021г.-2022г.)
6.4 Организиране на културни фестивали.(2020г.-2023г.)
6.5 Подкрепа за съхраняване на съществуващите храмове и съдействие за изграждане на нови параклиси.(2020г.-2023г.)
6.6 Съдействие за консервационни и реставрационни дейности на стенописите в църквите. (2020г.-2023г.)
6.7 Изграждане на нови и поддръжка на съществуващите гробищни паркове.(2020г.-2023г.)

VII. Сигурността-грижа за всеки.

7.1 Община, родители, общественост и МВР – заедно срещу разпространението на наркотиците, престъпността и агресивността при подрастващите.(2020г.-2023г.)
7.2 Съдействие за закупуване на електронно отчитащо устройство за употреба на наркотични вещества за нуждите на МВР на територията на общината.(2020г.)
7.3 Разширяване на системата на видео наблюдение.(2020г.-2023г.)
7.4 Ограничаване движението на безпризорни животни (кучета, коне, крави и т.н.) Създаване на капан за чифтокопитни.(2021г.-2022г.)
7.5 Проучване за създаване на междуобщински приют за бездомни кучета. (2021-2023г.)
Програмата е отворена за предложения (можем да включим единствено тези, които сме сигурни, че ще изпълним), насоки и критики.

За достоен живот в Община Тетевен!!!

Източник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2407400332833904&id=1497724497134830&__tn__=K-R

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 382 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *