Последен ден за подаване на документи ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ/ЕКСПЕРТИ В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА – ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Логопед
Община Тетевен информира, че във връзка с реализирането на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0036-C01 „Общностен център за деца и семейства – община Тетевен“ чрез Оеративна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ/ЕКСПЕРТИ В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА – ОБЩИНА ТЕТЕВЕН:
Свободна позиция: Логопед – 1 бр.
1. Изисквания към кандидатите:
Минимална степен на образование – Висше. Логопедия.
Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност, способност да планира работата си.
2. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора, са:
• Заявление за кандидатстване – Приложение № 1
• Автобиография – Приложение № 2
• Декларация – Приложение № 3
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации /за длъжностите, за които е приложимо, съобразно изискванията/.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, служебна книжка, договор и др.).
Приложенията и образците на документи са публикувани на официалният сайт на Община Тетевен в раздел „обяви“.
3. Място и срок за подаване на документи:
Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат в Общинска администрация – Тетевен, пл. „Сава Младенов” №9 от 09.00 ч. до 16.00 ч. на 31.01.2018 г. в информационния център на Община Тетевен
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения краен срок.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Тетевен.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Тетевен.
Списъците на допуснатите и не допуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Тетевен.
Всички съобщения във връзка с настоящото обявление, процедурата за подбор, техническото задание и информацията за проекта се публикуват на интернет страницата на Община Тетевен.
Медицинска сестра
Община Тетевен информира, че във връзка с реализирането на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0036-C01 „Общностен център за деца и семейства – община Тетевен“ чрез Оеративна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ/ЕКСПЕРТИ В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА – ОБЩИНА ТЕТЕВЕН:
Свободна позиция: Медицинска сестра- 1 бр.
1. Изисквания към кандидатите:
Минимална степен на образование – Бакалавър. Медицинска сестра.
Доказан професионален опит.
Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност, способност да планира работата си.

2. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора, са:
• Заявление за кандидатстване – Приложение № 1
• Автобиография – Приложение № 2
• Декларация – Приложение № 3
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации /за длъжностите, за които е приложимо, съобразно изискванията/.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, служебна книжка, договор и др.).
Приложенията и образците на документи са публикувани на официалният сайт на Община Тетевен в раздел „обяви“.

3. Място и срок за подаване на документи:
Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат в Общинска администрация – Тетевен, пл. „Сава Младенов” №9 от 09.00 ч. до 16.00 ч. на 31.01.2018 г. в информационния център на Община Тетевен
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения краен срок.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Тетевен.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Тетевен.
Списъците на допуснатите и не допуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Тетевен.
Всички съобщения във връзка с настоящото обявление, процедурата за подбор, техническото задание и информацията за проекта се публикуват на интернет страницата на Община Тетевен.

Психолог
Община Тетевен информира, че във връзка с реализирането на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0036-C01 „Общностен център за деца и семейства – община Тетевен“ чрез Оеративна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ/ЕКСПЕРТИ В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА – ОБЩИНА ТЕТЕВЕН:
Свободна позиция: Психолог- 1 бр.
1. Изисквания към кандидатите:
Минимална степен на образование – Магистър. Психология.
Доказан опит при работа с деца с увреждания, при работа с уязвимите общности. Придобит опит при работа по проекти.
Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност, способност да планира работата си.
комуникативност, лоялност, работа с екип, способност да планира работата си.

2. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора, са:
• Заявление за кандидатстване – Приложение № 1
• Автобиография – Приложение № 2
• Декларация – Приложение № 3
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации /за длъжностите, за които е приложимо, съобразно изискванията/.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, служебна книжка, договор и др.).
Приложенията и образците на документи са публикувани на официалният сайт на Община Тетевен в раздел „обяви“.

3. Място и срок за подаване на документи:
Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат в Общинска администрация – Тетевен, пл. „Сава Младенов” №9 от 09.00 ч. до 16.00 ч. на 31.01.2018 г. в информационния център на Община Тетевен
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения краен срок.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Тетевен.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Тетевен.
Списъците на допуснатите и не допуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Тетевен.
Всички съобщения във връзка с настоящото обявление, процедурата за подбор, техническото задание и информацията за проекта се публикуват на интернет страницата на Община Тетевен.

Рехабилитатор
Община Тетевен информира, че във връзка с реализирането на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0036-C01 „Общностен център за деца и семейства – община Тетевен“ чрез Оеративна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ/ЕКСПЕРТИ В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА – ОБЩИНА ТЕТЕВЕН:
Свободна позиция: Рехабилитатор – 1 бр.
1. Изисквания към кандидатите:
Минимална степен на образование – Бакалавър. Рехабилитация.
Доказан професионален опит.
Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност, способност да планира работата си.

2. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора, са:
• Заявление за кандидатстване – Приложение № 1
• Автобиография – Приложение № 2
• Декларация – Приложение № 3
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации /за длъжностите, за които е приложимо, съобразно изискванията/.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, служебна книжка, договор и др.).
Приложенията и образците на документи са публикувани на официалният сайт на Община Тетевен в раздел „обяви“.

3. Място и срок за подаване на документи:
Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат в Общинска администрация – Тетевен, пл. „Сава Младенов” №9 от 09.00 ч. до 16.00 ч. на 31.01.2018 г. в информационния център на Община Тетевен
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения краен срок.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Тетевен.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Тетевен.
Списъците на допуснатите и не допуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Тетевен.
Всички съобщения във връзка с настоящото обявление, процедурата за подбор, техническото задание и информацията за проекта се публикуват на интернет страницата на Община Тетевен.

Социален работник
Община Тетевен информира, че във връзка с реализирането на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0036-C01 „Общностен център за деца и семейства – община Тетевен“ чрез Оеративна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ/ЕКСПЕРТИ В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА – ОБЩИНА ТЕТЕВЕН:
Свободна позиция: Социален работник – 1 бр.
1. Изисквания към кандидатите:
Минимална степен на образование – Бакалавър. Социални и хуманитарни дейности.
Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност, способност да планира работата си.

2. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора, са:
• Заявление за кандидатстване – Приложение № 1
• Автобиография – Приложение № 2
• Декларация – Приложение № 3
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации /за длъжностите, за които е приложимо, съобразно изискванията/.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, служебна книжка, договор и др.).
Приложенията и образците на документи са публикувани на официалният сайт на Община Тетевен в раздел „обяви“.

3. Място и срок за подаване на документи:
Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат в Общинска администрация – Тетевен, пл. „Сава Младенов” №9 от 09.00 ч. до 16.00 ч. на 31.01.2018 г. в информационния център на Община Тетевен
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения краен срок.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Тетевен.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Тетевен.
Списъците на допуснатите и не допуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Тетевен.
Всички съобщения във връзка с настоящото обявление, процедурата за подбор, техническото задание и информацията за проекта се публикуват на интернет страницата на Община Тетевен.

Повече информация: https://www.jobs.bg/company/251439

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 323 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *