Нови три въпроса към кмета на Ловеч! Задава ги местен депутат. Ето за какво…

Местният депутат инж. Иван Иванов е внесъл питане до кмета на Ловеч Корнелия Маринова в канцеларията на ловешкия парламент. Документът съдържа три въпроса, отправени до властник №1 на общината чрез председателя на местните законотворци Петър Цолов. В него вносителят му настоява да получи отговор от кмета докъде е стигнал ремонтът на водонагревателния котел на отоплителната система на СУ „Тодор Кирков“.

инж. Иван Иванов

Той уточнява, че „информацията се иска в условията на надделяващ обществен интерес, безопасност на учениците учителите и персонала и е необходима във връзка с дейността ми на общински съветник, като се цели повишаване на прозрачността и отчетността на общинската администрация, разкриване и предотвратяване на корупция и злоупотреба с власт по служба.“

*****

Ето и дословния текст на Питането на инж. Иван Иванов:

ЧРЕЗ
Г-Н ПЕТЪР ЦОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

ДО

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА-ЛОВЕЧ

П И Т А Н Е
от Иван Цанов Иванов – общински съветник

Относно: Изпълнение Решение № 962 от 28 март 2019 година на Общински съвет – Ловеч, Даване на съгласие за закупуване на водонагревателен котел за нуждите на СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч.

Уважаеми г-н Цолов,
Уважаема г-жо Маринова,

На заседанието проведено на 28.03.2019г. Общински съвет Ловеч реши следното:

  1. Дава съгласие за закупуване на водонагревателен котел за нуждите на СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч. Финансовите средства в размер на 33 500 (тридесет и три хиляди и петстотин) лева с ДДС да се осигурят от Бюджета на Община Ловеч за 2019 г. – фонд „Резервен“.

Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Ловеч и директора на СУ „Тодор Кирков“, за сведение и изпълнение.

Предвид това и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 104, чл. 105, ал. 1 и чл. 109 ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015-2019 година, отправям моето питане по следните въпроси:

  1. Изпълнено ли е Решение № 962 от 28 март 2019 година на Общински съвет – Ловеч?
  2. Ако не е изпълнено защо и каква част от сумата е предоставена на СУ „Тодор Кирков“?
  3. В какъв срок ще изпълните решение № 962 от 28 март 2019 година на Общински съвет – Ловеч?

Моля,  да получа писмен отговор  най-късно един ден преди провеждане на заседанието през месец юли 2019 г. и  устен отговор на заседанието на Общински съвет Ловеч.

Информацията се иска в условията на надделяващ обществен интерес, безопасност на учениците учителите и персонала и е необходима във връзка с дейността ми на общински съветник, като се цели повишаване на прозрачността и отчетността на общинската администрация, разкриване и предотвратяване на корупция и злоупотреба с власт по служба.

Източник: https://lovechmedia.com

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 563 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *