НАД 5 МЛН. ЛВ. СЕ ИНВЕСТИРАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

На 21 март 2018 г. кметът на община Луковит Иван Грънчаров подписа договор №11/07/2/0/00639 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ за реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит.

Одобреното заявление за подпомагане на Община Луковит е подадено по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 5 249 395.20 лв. без ДДС.

Сериозната инвестиция предвижда в период от 2 години да се реконструират два подобекта. Първият е общински път LOV 1253 „ІІІ-103, Златна Панега-Български извор/ – Голяма Брестница-граница общ. (Ябланица – Луковит) Дъбен –Тодоричене-ІІІ-307“ (стар № ІV-10345) – Лот II-от км 10+500 до км 15+000. Участъкът е с дължина 4,5 км. Вторият подобект е общински път LOV 1090 “ІІІ-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347) – от км 0+000 до км 6+700. Отсечката е с дължина 6,7 км.

В момента състоянието на асфалтобетоновата настилка е лошо, тя е силно разбита, с множество дупки, мрежовидни пукнатини и коловози на места с кръпки от несортиран и неоформен бетон. Извън населените места ще се извърши полагане на настилка и банкети, а в населените – настилка и тротоари. В участъци с необходимост от реконструкция се предвижда разкъртване на съществуващата настилка и замяната й с нова. Относно водостоците по двата пътя, чието състояние е незадоволително, съоръженията с отвор по-малък от 1 м ще се подменят с нови, а на останалите ще се повдигнат покривните плочи и стени до проектното ниво, ще се поставят ограничителни системи, ще се почистят оттоците им. В допълнение под трасетата, които се рехабилитират, ще се изградят защитни тръби и шахти за оптичен кабел, положени в подземната инфраструктура. По този начин ще се изпълни Националната стратегия за развитие на широколентов достъп 2012-2020 г. в селските райони.

Предстои обявяване на процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители по предвидените дейности.

Източник: lukovit.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 147 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *