Ловешкият парламент наложи вето на предложение, кметът го внася пак

Проекто-дневният ред на заседанието на Общинския съвет в Ловеч на 28 септември съдържа 23 точки

 

Проекто-дневният ред на Петдесет и второто заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 23 точки.  Общинските съветници се събират на 28 септември (петък) 2018 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Четири питания имат общинските съветници, с които започва заседанието. Общинският съветник Минчо Казанджиев пита за получените писма за налагане на финансови корекции. Питането на Цветослава Банева е за също за наложените финансови корекции на Община Ловеч. Доротея Цанкова пита за използването на атракционното влакче, купено от Община Ловеч. Валентина Янкова има питане за изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС за програмен период 2014 – 2020.

Старейшините на Ловеч ще разгледат на годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Ловеч през 2019 година, както и ще одобряват годишни отчети за изпълнение на сключените концесионни договори за предоставяне на концесия на общински водоеми за 2015, 2016 и 2017 година. Докладчик по тези точки е Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч.

Общинският съветник Георги Карамишев ще докладва за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имот частна общинска собственост представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.514.66.1.15, намиращ се в сграда № 1 /бивш Дом на книгата/, разположена в поземлен имот в Ловеч.

Отново ще се гледа кандидатстването с проектно предложение „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“ по Процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 – „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.

Повторното внасяне е поради това, че на миналото заседание съветниците не го приеха.

Последната точка е откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от недвижими имоти –публична общинска собственост – 6 кв.м. за поставяне на 1 брой кафе машини и 2 броя вендинг автомати в ЦПЛР – Ученическо общежитие, гр. Ловеч за продажба на пакетирани храни и напитки. Докладва Илиян Докторов, директор на ЦПЛР-Ученическо общежитие.

Общински съвет Ловеч, пресцентър

25.09.2018 г.

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 236 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *