Кметът на Тетевен с отговор на твърденията на БСП за „безпринципни назначения“ и „съмнение за нарушаване на процедурите по назначаване, вкл. назначаване на хора без провеждане на конкурс“

Във връзка с изнесеното на брифинг на БСП на 21.01.2018 г. по отношение на мен, в качеството ми на кмет на община Тетевен, заявявам че това е опит за внушаване на неверни твърдения и манипулиране на общественото мнение. Беше казано, че са направени „безпринципни назначения“, има „съмнение за нарушаване на процедурите по назначаване, вкл. назначаване на хора без провеждане на конкурс“, че „това поражда условия за създаване на конфликт на интереси“, без да бъдат посочени и предоставени каквито и да било факти доказващи твърдяното. По повод на тези голословни твърдения,  грубо накърняващи имиджа на ръководената от мен община Тетевен, заявявам, че при назначаването на служители в Общинска администрация съм спазвала нормативната уредба, вкл. Кодекса на труда и Закона за държавния служител. Прилагам кратка справка за назначените експерти и други ръководни служители по трудово и по служебно правоотношение както следва:

С П Р А В К А

ЗА

НАЗНАЧЕНИТЕ ЕКСПЕРТИ И РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕТЕВЕН

1. ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ:

– ЕКСПЕРТИ – 6 бр. – не се изисква конкурс.

– ГЛАВЕН АРХИТЕКТ – 1 бр. – проведен конкурс, съгласно РазделIV – „Конкурс“ от Кодекса на труда.

– ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР – 1 бр. – не се изисква конкурс.

            Не е необходимо провеждането на конкурс за експертни длъжности по трудово правоотношение в общинските администрации.

Кодекс на труда: Чл. 90. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя.

            Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции в общинските администрации могат да се заемат и по трудово правоотношение /чл. 3, ал. 5 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията/.

            2. ПО СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ:

            – НА ОСНОВАНИЕ чл. 9, чл. 12 и чл. 10д от ЗДСл – 4 бр. длъжности – проведени конкурси с единствен кандидат:

            – Секретар на община;

– Директор на Дирекция „Специализирана администрация“;

– Директор на Дирекция „Обща администрация“;

– Главен експерт „Образование“.

            – НА ОСНОВАНИЕ чл. 82 от ЗДСл – 2 бр. длъжности – проведен вътрешен подбор.

            – Началник на отдел „Общинска собственост“;

– Началник на отдел „Европейски програми и проекти и околна среда“.

            – НА ОСНОВАНИЕ чл. 81а от ЗДСл – 1 бр. – преминаване на държавна служба в друга администрация:

            – Главен експерт „Селскостопански политики“.

Закон за държавния служителЧл. 9. (1) Служебното правоотношение възниква въз основа на административен акт.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Служебното правоотношение е за неопределен срок, освен когато в закон е посочено друго.

Чл. 12. – относно срок на изпитване

Чл. 10д. – относно реда за провеждането на конкурси за държавни служители

Чл. 82.  – относно преназначаване в същата администрация чрез провеждане на процедура за вътрешен подбор.

Чл. 81а. – относно преминаване на държавна служба в друга администрация без провеждане на конкурс и чрез подписване на тристранно споразумение между двамата работодатели и държавния служител.

Разпространяването на неверни твърдения в общественото пространство във връзка с дейността на ръководената от мен общинска администрация Тетевен не е прецедент с вчерашната пресконференция на ПП БСП.

Моля да имате предвид, че във връзка с идентичен случай, касаещ законосъобразността по провеждане на обществена поръчка с предмет„Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на Община Тетевен“, проведена през месец Май 2016 г., беше подаден сигнал до Главна прокуратура от г-жа Цецка Димитрова, в качеството й на председател на общинската структура на БСП Тетевен. Въпросната обществена поръчка беше обжалвана от един от участниците, във връзка с което законосъобразността й беше изцяло потвърдена две инстанции по същество – КЗК и ВАС, както и беше допусната процедура по предварителното й изпълнение отново от КЗК и ВАС.

Въпросният сигнал на БСП Тетевен, в който бяха изложени твърдения за злоупотреби и извършени престъпления, беше разгледан от компетентната Окръжна прокуратура Ловеч и завърши с постановление за отказа за образуване на досъдебно производство поради липса на извършени незаконосъобразни действия/престъпления, което беше последователно потвърдено от горестоящите прокуратури – Апелативна прокуратура гр. Велико Търново и Върховна касационна прокуратура.

Във връзка с този сигнал, в началото на 2017 г. заведох дело за клевета срещу г-жа Цецка Димитрова, в качеството й на длъжностно лице – председател на БСП Тетевен н.ч.х.д. № 189/17 г. по описа на РС гр. Тетевен. По въпросното дело вече има проведени осем съдебни заседания без да бъде даден ход, тъй като ответната страна инициира постоянни отлагания с мотив влошено здравословно състояние на г-жа Димитрова. Тук следва да отбележа, че във връзка с подаден идентичен като текст сигнал от управителя на една от фирмите участници в обществената поръчка /сигналите почти съвпадат като текст/ също заведох дело за клевета, което бе разгледано от РС Плевен и приключи със съдебно споразумение, по силата на което авторът на сигнала се отрече от твърденията си и беше осъден да ми заплати обезщетение за нанесените вреди.

            Считам, че това е поредният опит на БСП за омаловажаване на положителните резултати от работата на Община Тетевен и подкрепата, която общината има от страна на Правителството и Държавата, спомогнала за излизането от тежката финансова ситуация, в която аз и моят екип заварихме община Тетевен.

Само за 2017 г. в общината са влезли допълнително от Министерство на финансите 2 261 982 лв. както следва:

Месец МАРТ: 1 096 545 лв.        временен безлихвен заем от Централния бюджет за финансово оздравяване.

Месец НОЕМВРИ: 165 437 лв.   По ПМС № 247/07.11.2017

Целеви трансфер по предложение на Комисия по бедствия и аварии за Укрепване на част от общински път Десеткар-Дивчовото.

Месец ДЕКЕМВРИ:  1 000 000 лв.         По ПМС № 260/24.11.2017г.

Целеви трансфер за  Ремонт на общинска пътна мрежа и улична мрежа в града и населени места в община Тетевен.

Община Тетевен започва работа по следните проекти с европейско финансиране:

  • Проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“

Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен”.  Неговата стойност е 1 299 989.08 лв. Сключен е договор за финансиране на проекта. Има избран изпълнител ни предстои започване на СМР.

  • Проекти за финансиране от ПУДООС към МОСВ
  1. Проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Тетевен, област Ловеч“.

Проектът е одобрен за финансиране с решение на Управителния съвет на ПУДООС към МОСВ на заседание от 18.09.2017 г. Предстои сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с ПУДООС. В момента се съгласува документация за избор на изпълнител на СМР в ПУДООС.

Проекта е на стойност  1 173 179.45 лв., от който 547 303.26 одобрени за отпускане от ПУДООС,  264 360,25 лв. от Отчисления по чл.60 от ЗУО, 361 515.94 от собствени средства(безлихвен заем от ПУДООС).

Предстои  одобрение на следните проекти:

Проекти по  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. , Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

  1. „Рехабилитация на общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път – /I-3/ „Ябланица – Джурово”. Проектното предложение е на стойност: 1 954 830.44 лв. Предстои сключване на договор за финансиране на проекта.
  2. Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен, ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец”– гр. Тетевен, ул. „Даковото” с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски”  – с. Галата Община Тетевен. Проектното предложение е на стойност: 5 795 120,58 лв. Предстои сключване на договор за финансиране на проекта.
  3. „Ремонт на СОУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен. Проектното предложение е на стойност: 1 283 990.58 лв. Предстои сключване на договор  за финансиране на проекта.

С уважение,

/Д-р Мадлена Бояджиева/

Източник: teteven.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 39 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *