С покана за банкет започна последното заседание на ловешкия парламент

С покана за прощално пиршество на 27 септември започна последното за мандат 2015-2019 шестдесет и девето заседание на ловешкия парламент днес, 26 септември. Тя бе отправена към местните депутати от техния председател Петър Цолов. За място на фиестата бе посочен ресторант „Драката“.  

„Надявам се там да разцъфне наша взаимна любов през тези четири години!“, отбеляза с усмивка председателят Цолов /на снимката/, което предизвика въодушевление сред слушателите му.

След за банкета в ловешките депутати започнаха дебат по проекто-дневния ред на 69-ото им заседание, който включва следните точки:

 1. Питане от Николай Петков Стоянов – гражданин, на основание чл. 116 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015-2019 г., относно увеличаването на цената на предоставените услуги от ВиК – Ловеч на граждани.
 2. Проекто-бюджет 2020 г. и бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2022 година на Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Промяна в числеността и структурата на общинската администрация на Община Ловеч, считано от 28.10.2019 г.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), в една паралелка на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, ученически стол в Природо-математическа гимназия, гр. Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Кандидатстване на Община Ловеч по програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

 Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. 8. Гарантиране на устойчивост и запазване на предназначението на обект в проектно предложение „Рехабилитация и нови пространствени решения на площад „Свобода“ в гр. Ловеч“ по процедура BG16RFOP001-1.020 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Ловеч, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на пасище – общинска собственост за изграждане на обект на техническата инфраструктура: АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, на територията на община Угърчин и Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Изменение на решение № 433/23.05.2017 г. на Общински съвет-Ловеч, относно продажба на имоти частна общинска собственост, представляващи новообразувани имоти с идентификатори 43952.558.1382 и 43952.558.1383 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, гр. Ловеч, актувани с АЧОС № 54826/05.05.2017 г. и АЧОС № 54827/05.05.2017 г., чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Замяна на имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 43952.519.698 по кадастралната карта на гр.Ловеч, актуван с АЧОС № 55611/05.08.2019 г., с поземлен имот с идентификатор 43952.519.699 по кадастралната карта на гр. Ловеч, собственост на “Митмакс“ ЕООД, гр. Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Прекратяване на договор за концесия върху язовир „Радотина“, находящ се в землището на с. Радювене, Община Ловеч, сключен между Община Ловеч и „Първо частно горско стопанство“ ЕООД, гр. Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1441 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 55656/09.09.2019 г., чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по кадастралната карта на с. Горан, Община Ловеч, след установяване границите на имот с признато право на възстановяване на наследниците на Христо Тодоров Денчев в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗИДЗСПЗЗ).

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Даване на съгласие за Разрешаване от кмета на Община Ловеч, изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (у.п.и.), у.п.и. ІІ-298 и у.п.и. ІV-298 от кв. 9040 по регулационния план на гр. Ловеч, Северна индустриална зона (СИЗ), във връзка с изпълнение на изискването на чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Информация за проведените процедури, сключени и прекратени договори в хода на изпълнение на договора с предмет „Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворно пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“ и готовност на училището за учебната 2019/2020 година.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Предложение от общински съветници за провеждане на местен референдум относно обособяване на общинско дружество ВиК и излизане от активите на досегашното.

Докл: Кирил Гумнеров – общински съветник

 1. Предложение от собственици и наематели на обекти за търговска дейност, намиращи се на пл. „Тодор Кирков“.

Докл.:Данчо Заверджиев-общински съветник

Източник: lovechmedia.com

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 59 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *