ПРОЕКТЪТ ЗА ЧИТАЛИЩЕТО В ТЕТЕВЕН ПОД ВЪПРОС. СЪДЪТ СЪЩО ОТКАЗА ДА ВПИШЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ЧИТАЛИЩЕ СЪГЛАСИЕ ТЕТЕВЕН

С Решение от 31.07.2018 г. Окръжен съд Ловеч е потвърдил отказа на Агенция по вписванията да регистрира новото читалищно настоятелство на НЧ Съгласие 1869 гр. Тетевен (пълният текст на Решението е приложен към материала). Както по-рано Ви уведомихме, с Отказ № 20180704112123 от 13.07.2018 г. Агенция по вписванията е отказала да впише новото читалищно настоятелство на НЧ Съгласие 1869 поради съществени пороци при провеждане на общото събрание за избора му. Отказът е издаден по подадено искане за регистрация от преизбраните председател и член на читалищното настоятелство Димчо Николов Диков и Иван Романов Цветков. При постановяване на отказа си, Агенция по вписванията е констатирала, че заявителите Димчо Диков и Иван Цветков са предоставили списък на поканените и присъствали членове на общото събрание, от който става ясно, че за събранието не са уведомени почти половината от редовните членове на Народно читалище Съгласие 1869. Поради тази причина Агенция по вписванията е отказала да впише на практика нелегитимното читалищно настоятелство, избрано с гласовете на по-малко от 1/3 от членовете на общото събрание. Самият председател Диков е бил преизбран само с 4 гласа разлика от други претендент Татяна Миндевска, въпреки липсата на голяма част от членовете на общото събрание. Съдът изцяло е възприел мотивите на Агенция по вписванията, като при проверка на документите дори е установил, че вписаните като поканени за общото събрани лица не са уведомени в законоустановения за това седмодневен срок преди провеждане на събранието, с което процедурата е изцяло опорочена.

Както по-рано Ви информирахме, отказът на Агенция по вписванията трябваше да доведе до незабавно свикване на ново общо събрание за избор на легитимно читалищно настоятелство и председател, в противен случай поставя под сериозно съмнение реализирането на един от големите инфраструктурни проекти в община Тетевен Избор на изпълнител за извършване СМР на обект Ремонт на Народно читалище Съгласие 1869 гр. Тетевен“ на стойност 296 303.59 лв. без ДДС. Бенефициент по този проект е самото Народно читалище Съгласие 1869, което за да усвои европейските средства, трябва да има легитимно представителство, вписано в Агенция по вписванията.

Въпреки това от текста на решението на съда става ясно, че жалбоподателите са решили не да свикват ново легитимно общо събрание, а да обжалват отказа. Това от своя страна е довело до нови близо две седмици забавяне, през които читалището продължава да е без легитимно представителство, въпреки че е бенефициент по проект за близо 300 000 лева.

Иван Цветков и съпартиеца му в местния общински съвет Николай Павлов

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд Велико Търново в седмодневен срок, като дали нова жалба от председателя Димчо Диков и читалищния настоятел Иван Цветков допълнително ще забави и без това тромавата процедура за организиране на ново общо събрание, предстои да се разбере близките дни.

 

 

 

ЕТО И САМОТО РЕШЕНИЕ:

Р Е Ш Е Н И Е    №

гр. Ловеч, 31.07.2018 г.

 

Ловешкият окръжен съд, в закрито заседание на тридесет и първи юли две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕНОВ

 

като разгледа докладваното от съдия Пенов т.д. № 59 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 25 ЗТР, вр. с Глава ХХI ГПК.

Образувано е по жалба от НЧ „Съгласие 1869”, с ЕИК 000282852, със седалище и адрес на управление: гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов” № 3, подадена чрез председателя Д.Д., против отказ № 20180704112123/13.07.2018 г. на длъжностно лице по регистрация към Агенцията по вписванията.

Според жалбоподателя отказът на длъжностното лице е незаконосъобразен, тъй като обстоятелствата, чието вписване в регистъра се иска, се установявали от приложените към заявлението документи. В жалбата е изведено искане за отмяна на отказа и за уважаване на заявлението за вписване на заявените обстоятелства. Към жалбата се прилагат актуален списък на членовете на читалището, имащи право на глас; констативен протокол и копие от обява в интернет.

Жалбата е допустима, тъй като същата е подадена в срок, против подлежащ на обжалване акт и от лице, за което е налице правен интерес от обжалване (чл. 25, ал. 1 ЗТР). Седмодневният срок за обжалване по чл. 25, ал. 1 ЗТР е спазен, защото броен от датата на уведомяване за отказа (на 13.07.2018 г., по електронен път, в съответствие с чл. 24, ал. 2 ЗТР), същият изтича на 20.07.2018 г., а жалбата е подадена на 19.07.2018 г., видно от удостоверения от агенцията входящ номер.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

От фактическа страна се установява, че със заявление вх. № 20180704112123 от 04.07.2018 г. по партидата на НЧ „Съгласие 1869” е заявено за вписване промяна в персоналния състав на настоятелството и проверителната комисия на читалището. Към заявлението са приложени: протокол от отчетно изборно събрание на читалището от 18.04.2018 г.; протокол от заседания на настоятелството от 26.04.2018 г.;пълномощно от Д. Димитров; покана за свикване на редовно общо отчетно-изборно събрание на читалището; обява за свикване на редовно общо отчетно-изборно събрание на читалището; списък на членовете на читалището, поканени и присъствали на събранието от 18.04.2018 г.; свидетелства за съдимост и декларации по чл. 18, ал. 2 и ч. 19 от Закона за народните читалища (ЗНЧ) на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и на проверителната комисия на настоятелството.

По заявлението е постановен обжалваният отказ (№ 20180704112123/13.07.2018 г.) на длъжностното лице по регистрация към Агенцията по вписванията. В неговите мотиви е прието, че от заявителя не се представят доказателства за спазване изискванията за свикване на общото събрание, доколкото към заявлението не са приложени доказателства за изпълнение на изискването по чл. 15, ал. 2, изр. 2 ЗНЧ, респ. чл. 16, ал. 5 от Устава на читалището, както и че не е приложен нотариално заверен образец от валидния печат на читалището (чл. 33ф, т. 6 от Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел).

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Предмет на производството пред съда по чл. 25 ЗТР е жалба на НЧ „Съгласие 1869” срещу отказ на длъжностното лице по регистрация към Агенцията по вписванията да впише промяна в подлежащи на вписване обстоятелства – новоизбрани членове на настоятелството и на проверителната комисия на читалището.

При сезиране длъжностното лице по регистрация проверява дали: заявлението е подадено при спазване на предвидената форма и ред; изхожда ли заявлението от оправомощено лице; приложени ли са към заявлението всички изискуеми по закон документи; представеният за вписване акт подлежи ли на обявяване, обявен ли е в регистъра и отговаря ли същия по външните си белези на изискванията на закона (чл. 21 ЗТРРЮЛНЦ). Проверката на длъжностното лице по регистрация е формална и при нея се съобразяват единствено условията по чл. 21 ЗТРРЮЛНЦ, но не и стоящи извън тях изисквания, нито правните последици от вписването или тяхната законосъобразност (чл. 24, ал. 1 ЗТРРЮЛНЦ). При промяна на подлежащите на вписване обстоятелства относно народно читалище към заявлението се прилагат документите по чл. 33ф от Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (НВСДТРРЮЛНЦ). Сред тях са списъкът на присъстващите на общото събрание членове на читалището (пълномощници) с подпис на всяко лице; ако на общото събрание са присъствали пълномощници – доказателства за представителната власт на пълномощниците; актуален списък на членовете на читалището, имащи право на глас, заверен от представляващия; поканата за свикване на общо събрание и доказателства за спазване изискванията за свикване на общото събрание (чл. 33ф, т. 4 НВСДТРРЮЛНЦ). Изискванията за свикване на общото събрание на читалището са установени в чл. 15, ал. 2 ЗНЧ – поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква; тя трябва бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането, като в същия срок тя трябва да е залепена на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището. Приложените към заявлението документи не установяват получаване или връчване на поканата не по-късно от посочения срок преди провеждане на събранието. Това е така, защото в нито един от тях не е налице удостоверяване на деня (датата), на която всеки един от поканените членове на читалището е получил или му е връчена поканата. Такова удостоверяване липсва и в приложения към заявлението списък на поканените и присъстващите на събранието членове (към който изрично се прави позоваване и в частната жалба), където са налични само техните подписи за поканени, респ. за присъствали на събранието. След като е предвидено към заявлението да се приложат доказателства за спазване изискванията за свикване на общото събрание по чл. 15, ал. 2 ЗНЧ, а приложените документи не доказват изпълнение на едно от тях (за минимален срок от получаване на поканата до провеждане на събранието), по подаденото заявление следва да се постанови отказ. В случая не се касае за непълнота на приложенията по смисъла на чл. 22, ал. 5, изр. 1 ЗТР, защото документните са приложени към заявлението и заявителят се позовава на тях, поради което на заявителя не би могло да се дават указания за отстраняване нередовност на заявлението.

Мотивиран от горното и на основание чл. 25, ал. 4 и 5 ЗТР, вр. чл. 278, ал. 4, вр. чл. 271, ал. 1 ГПК, съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА отказ № 20180704112123/13.07.2018 г. на длъжностно лице по регистрация към Агенцията по вписванията, постановен по заявление вх. № 20180704112123 от 04.07.2018 г., подадено от НЧ „Съгласие 1869”, с ЕИК 000282852, със седалище и адрес на управление: гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов” № 3, чрез Д.Н.Д., за вписване промяна в персоналния състав на настоятелството и проверителната комисия на читалището.

Решението може да се обжалва пред Апелативен съд Велико Търново, в едноседмичен срок от връчването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 527 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *