Общински съвет – Тетевен прие Бюджет 2018

На 26 януари се проведе тридесет и шестото заседание на ОбС – Тетевен, на което бе приет бюджетът на Община Тетевен за 2018г. Основните приоритети по Бюджет  2018 са: Запазване финансова стабилност на общината; Изпълнение на мерките за повишаване събираемостта на приходите и подобряване ефективността на разходите, заложени в плана за финансово оздравяване, чрез който общината да подобри показателите си по чл. 130а от Закона за публичните финанси /ЗПФ/; Подобряване на предоставяните от общината публични услуги; Реконструкция и рехабилитация  на техническата инфраструктура; Създаване на благоприятни условия за развитие на местната икономика, повишаване стандарта на живот на местното население и др.

Бюджетът на Община Тетевен за 2018 година е в размер на 16  911 960 лв. Приходите в бюджета за държавни дейности са: 9 657 730 лв., които спрямо началния бюджет за 2017 г.  нарастват с 488 718 лв. или 105% ръст. Приходите за местни дейности възлизат на: 7 254 230 лв., като същите спрямо 2017 г. нарастват със  732 491 лв. или 111 % ръст.

Разходната част от бюджета е разделена на: Делегирани от държавата дейности – 9 657 730 лв., Местни дейности – 6 871 650 лв. и Дофинансиране на държавни дейности – 382 580 лв.

В държавните дейности  най-голям дял заема функция „Образование” – 71% като средствата са: 6 854 884 лв., следвана от функция „Общи държавни служби”: 10% – 948 474  лв., функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: 8% – 771 149 лв., функция „Отбрана и сигурност”: 5% – 327 867 лв. и функция „Почивно дело, култура”: 3% – 314 262 лв.

В местните дейности с най-голям относителен дял са: функция „ЖСТР и БКС“: 54% или 3 706 953 лв.,  функция „Икономически дейности и услуги“: 15% – 1 055 991 лв., функция „Общи държавни служби“: 10% – 685 156 лв., функция „Почивно дело, култура”: 6% – 383 812 лв., функция „Образование”: 6% – 380 351 лв. и функция „Социално осигуряване и грижи”: 5 % – 349 967 лв.

За спонсориране на спортните клубове са заделени 50 хил. лв., за спортния календар – 22 хил. лв., за културния календар – 57 950 лв., за ремонтни дейности в „МБАЛ – Тетевен – Д-р А. Пешев” ЕООД – 15 хил. лв., помощи за новородени деца – 8 хил. лв. и т.н.

Инвестиционната програма на община Тетевен за 2018 година е в размер на  3 119 386 лв., като се забелязва, че са отделени значително повече средства за всяко населено място в сравнение с предходни бюджети. Един от приоритети на общинското ръководство е изграждане и основен ремонт  на общинските пътища и улици в гр.Тетевен и населените места, в който общината през настоящата година влага ресурс в размер на 1 324 700 лв. 55% от тези средства са за гр.Тетевен, от които 53 000 лв. са за кв. Полатен. За населените места в общината са разпределени останалите 45%.

Размерът на общинския дълг на община Тетевен към 31.12.2017 г. е 3 551 849 лв., в т.ч.: По два банкови кредита и един кредит от фонд”ФЛАГ” – 2 455 304 лв.; Безлихвен заем от ЦБ, отпуснат през 2017 г. за финансово оздравяване на общината –  1 096 545 лв.

В обхвата на чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси попадат банковите кредити от ТБ „Инвестбанк” АД. През 2017 г. са погасени  537 117 лв., в т.ч.: главници – 484 016 лв. и лихви – 89 101 лв. С оглед спазване на дълговото правило по чл.32, ал.1 от ЗПФ общината предприе действия като предоговори лихвения процент по двата банкови кредита и разсрочи плащанията на главницата по единия заем.

Към 31.12.2017 г. Община Тетевен отчита просрочени задължения в размер на 1 530 751 лв., като същите представляват задължения към Държавен фонд „Земеделие” по два проекта с наложени финансови корекции, както следва: Задължение по проект „Изграждане на ПСОВ с.Глогово“ с пълен отказ от финансиране в размер на 1 190 627 лв., в т.ч.: 1 175 928 лв. главница и 14 699  лв. натрупана лихва; Задължение от последваща финансова корекция, наложена през 2017 год. по проект „Рехабилитация на общински път Градежница – Глогово“, в размер на 340 124 лв. – главница. Към 31.12.16г. просрочените задължения са в размер на: 2 386 524 лв.

В изпълнение на чл.130а от Закона за публичните финанси с Решение № 253 от 29.08.2016 г. на Общински съвет Тетевен е приет плана за финансово оздравяване на община Тетевен, която е в списъка на общини в тежко финансово състояние. Ефектът от изпълнението на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки, за увеличаване на приходите и оптимизиране на разходите за 2017 г., е на стойност 334 619 лв.

Източник: teteven.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 69 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *