Ловешки общински съветник: Колко нарушения трябва да извърши един кмет, за да му се потърси отговорност!

На официалната интернет страница на Сметна палата на Република България е публикуван: „Одитен доклад за извършен одит за законосъобразност при разходването на целевата субсидия за капиталови разходи в общините Ловеч, Летница, Угърчин и Ябланица от област Ловеч за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2017 г.“

Няма да коментирам нарушенията на бюджетната дисциплина, извършени от кмета на общината Корнелия Маринова за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2017 г., защото по мое скромно мнение, Общински съвет Ловеч следва да се запознае, обсъди и приеме решение по цитирания одитен доклад.

Ще си позволя само да цитирам от доклада – Част четвърта ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
„Въз основа на резултатите от извършения одит за законосъобразност при разходването на целевата субсидия за капиталови разходи в Община Ловеч за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2017 г., представени в одитния доклад, и събраните одитни доказателства, са налице основания за изразяване на следното заключение:
За процеси „Нормативна осигуреност“, „Финансиране на дейностите с целева субсидия за капиталови разходи“ и „Разходване на целевата субсидия за капиталови разходи“ е установено съответствие във всички аспекти, с изключение на частично отклонение от приложимата правна рамка, като:
– Наредбата за управление на общинските пътища не е актуализирана с изменението на ЗП, ППЗП и Наредба № 3 от 16.08.2010 г. на МРРБ;
– В Общината не са разработени и утвърдени Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки;

– Не са утвърдени правила за заместване при напускане и/или дългосрочно отсъствие на служителите;
– За одитирания период не е извършено прогнозиране на обществените поръчки и утвърденият годишен план-график за 2017 г. не съответства на изискванията на ППЗОП.
– Не са спазени изискванията за публикуване на обявленията за изпълнен договор в профила на купувача при два договора, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи.
За процес „Финансиране на дейностите с целева субсидия за капиталови разходи“, под-процес „Подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП“ са установени несъответствия по един и/или повече съществени аспекти:
– През 2016 г. не са възстановени в законоустановения срок в държавния бюджет неизразходени целеви средства от преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2015 г. в размер на 45 423 лв.;
– По бюджета на Община Ловеч за 2016 г. са планирани капиталови разходи в размер на 165 130 лв. – средства от преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2014 г., които е следвало да бъдат възстановени в държавния бюджет;

– От член на комисия, назначена за провеждане на процедура за обществена поръчка, не е представена декларация за конфликт на интереси; от комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки не са установени обстоятелства, които представляват непълноти и несъответствие по смисъла на ЗОП;
– Доклад на комисия, назначена за провеждане на обществена поръчка, няма задължителното минимално съдържание;
– Решение на възложителя за прекратяване на обособени позиции не е публикувано на профила на купувача;
– Сключен е договор с изпълнител на обществена поръчка, който не е изпълнил задълженията си по реда на ЗОП, а именно да представи документи за липса на обстоятелства за отстраняване от процедурата на третите лица;
– Не са спазени изискванията на ППЗОП (обн. ДВ, бр. 28/2016 г.) при сключване на договор по реда на изключенията, определени в ЗОП, приложими от публични възложители.“

Въпросът е: „Колко нарушенията на бюджетната дисциплина може да извърши един кмет на община и за какъв срок, за да му се потърси отговорност от компетентните органи в Република България?“ 

Автор: Данчо Заверджиев,
общински съветник

Б.р.: Заради активната си гражданска позиция Данчо Заверджиев два пъти (2010 г. и 2013) е отличен с грамота от ПДИ за Международния ден на правото да знам

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 203 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *