Ловешкият парламент с нов законодателен гаф, негов депутат пита кой ще върне на местните деца незаконно събрани пари

Само няколко дни след образуването на адм. дело № 255/2018 г. в Ловешки административен съд   против чл. 4  от Наредбата за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч вече е образувано ново дело:“ОСПОРЕНИ СА ТЕКСТОВЕ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
По протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч, подаден против чл. 32, изречение първо в частта относно израза „постоянна част“ и цялата т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч, в Административен съд – Ловеч е образувано адм. дело № 267/2018 г. по описа на съда.
Горните разпоредби са оспорени с доводи, че чрез тях се въвежда правило за плащане от родителите и настойниците на постоянна месечна такса независимо от присъствените дни на детето, което противоречи на съответните разпоредби от Закона за местните данъци и такси и Закона за предучилищното и училищно образование, съгласно които такса се заплаща само за предоставена и ползвана услуга. “
Срам и позор!
За има-няма половин година са образувани десетина дела в ЛАС против незаконни разпоредби на общински наредби. Общински съвет е възложил на кмета на общината контрола по изпълнението на наредбите.
Да ама Не! 
Всеки сам може да прецени, как  Корнелия Маринова изпълнява това свое задължение, щом има толкова много незаконосъобразни текстове в общинските наредби.
Видими резултати!

П.П.: Скандалното в случая е, че през последните три години на своето управление Корнелия Маринова е събирала в нарушение на закона постоянна месечна  такса от 10 лева за посещение на детски ясли и градини от родителите на ловешките деца. Въпросът е: Кой ще върне на децата, незаконно събраните пари от техните родители?

Административен съд-Ловеч

Справка за административните дела на ловешкия парламент за първо шестмесечие на 2018 г.

През първото шестмесечие на 2018 г. депозираните протести от Окръжна прокуратура и образувани административни дела са следните:

  1. Писмо от прокурор Светла Иванова по сигнал на Данчо Заверджиев срещу чл.23, ал.4 от Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч; приключен с приемане на решение № 722/26,04.2018 г.;
  2. Протест от прокурор Кирил Петров, в който оспорва чл.19, ал.2, т.15 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Ловеч. Образувано е АД-4/2018 г. С решение № 89 от 18.06.2018 г. АС Ловеч отменя чл.19, ал.2, т.15 от ПОДОС;
  3. Протест от прокурор Кирил Петров по сигнал от Данчо Заверджиев срещу чл. 112, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Ловеч. С определение N 221 от г. AC-Ловеч оставя без разглеждане протеста на Кирил Петров, прекратява производството по настоящото АД-86/2018 г. Присъединява производството по настоящото дело към АД-4/2018 г. на АС-Ловеч С частен протест от прокурор Кирил Петров срещу определение № 221 от 12.03.2018 г., чрез АС-Ловеч до Върховен административен съд прокурор Петров предлага да бъде отменено това разпореждане. С разпореждане от 29.03.2018г. АС-Ловеч разпорежда да се изпрати делото на ВАС след изтичане на срока за възражение;
  4. Протест от прокурор Кирил Петров срещу текстове от Наредбата за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч. Образувано е АД-97/2018 г., прекратено производство с определение N9 331/14.05.2018 г. на АС-Ловеч;
  5. Протест от прокурор Кирил Петров по сигнал от Данчо Заверджиев срещу чл.64, ая.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Ловеч. Образувано е АД- 85/2018г., прекратено с определение № 403/11.06.20: 8 г.;
  6. По сигнал от Данчо Заверджиев срещу чл.13, т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч не приключен;
  7. Протест от прокурор Кирил Петров по сигнал на Данчо Заверджиев срещу чл.7, ал.2 и чл.20, ал.4, от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч. Образувано АД-151/2018 г
  8. Протест от прокурор Кирил Петров по сигнал на Данчо Заверджиев срещу чл.22, ал.З от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Ловеч. Образувано АД-174/2018 г. Отложено за 3 октомври 2018 година;
  9. Протест от прокурор Светла Иванова срещу чл.57 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества. Образувано е АД-185/2018 г. С разпореждане от 04.06.2018 г. АС-Ловеч оставя без движение протест- на прокурор Светла Иванова. Предстои обсъждане на наредбата;
  10. Протест от прокурор Кирил Петров срещу чя.16, ал.1, чл.17, ал.1, чл.17, ал.З и чл.20 от Наредбата за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч. Образувано е ЛД- 207/2018 г. С разпореждане от 19.06.2018 г. АС-Ловеч оставя без движение протеста. Предстои обсъждане на наредбата.

http://os.lovech.bg/uploads/posts/otchet-za-parvoto-shestmesechie-2018-g.pdf

http://os.lovech.bg/bg/planove-i-otcheti/otcheti-/mandat-2015-2019

Автор на текста: Данчо Заведржиев,
независим общински съветник

ДАНЧО ЗАВЕРДЖИЕВ  е отличаван на два пъти с почетна грамота за упорито и постоянно използване на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в обществена полза

 

 

 

Източник: lovechmedia.com

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 925 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *