Административен съд-Ловеч остави без разглеждане жалба на затворник в Ловешкия пандиз

Административен съд-Ловеч остави без разглеждане жалбата на затворника Р.А.К. срещу заповед на н-ка на Ловешкия затвор, разпореждаща пандизчията да бъде изолиран в наказателна килия.

Административното дело е образувано във връзка с подадена жалба от Р.А.К., изтърпяващ наказание лишаване от свобода  в Затвора *** срещу Заповед № 709/01.06.2018 г. на Началника на Затвора ***, с която на жалбоподателя е наложено наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 14/четиринадесет/ денонощия”.

С Разпореждане на настоящия съдебен състав от 08.06.2018 г. жалбата е оставена без движение, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 150, ал.1 и чл. 151 от Административно процесуалния кодекс (АПК). Дадена са указания на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на препис от разпореждането да отстрани констатираните нередовности на жалбата, посочени ясно в разпореждането с изрично предупреждение, че при неизпълнение в определения срок на указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Препис от Разпореждането е връчен редовно на жалбоподателя на 12.06.2018 г., което е видно от приложената по делото разписка. Определеният срок за отстраняване на нередовностите на жалбата е изтекъл на 19.06.2018 г. – вторник, работен и присъствен ден.

В рамките на този срок, а и към настоящия момент жалбоподателят не е внесъл дължимата държавната такса от десет лева за образуване на административно дело и не е представил платежния документ по делото.

Неотстраняването на констатираните нередовности на жалбата в определения срок е отрицателна предпоставка за извършване на последващи процесуални действия и е основание за оставяне на същата без разглеждане, както и за прекратяване на производството по делото.

По изложените съображения и на основание чл. 158, ал.3 от АПК, съдът

                                     О П Р Е Д Е Л И :

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.А.К., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора *** срещу Заповед № 709/01.06.2018 г. на Началника на Затвора ***,

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Ловеч пред Върховния административен съд.
Препис от него да се изпрати на Р.А.К. и на Началника на Затвора Ловеч.

Източник: lovechmedia.com

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 213 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *